Ny Diskrimineringslag 2017

1 januari 2017 trädde ändringar i Diskrimineringslagen i kraft.

Det innebär ändrade krav på jämställdhetsplanen och lönekartläggningen.

För jämställdhetsplanen gäller följande

Från år 2017 gäller att planen ska omfatta samtliga 7 diskrimineringsgrunder:

 1. kön
 2. könsöverskridande identitet eller uttryck
 3. etnisk tillhörighet
 4. religion eller annan trosuppfattning
 5. funktionsnedsättning
 6. sexuell läggning
 7. ålder

Dessutom ska planen tas fram årligen.

Det är lite förändrade krav på vad som ska omfattas. Dessa områden ska täckas:

 1. Arbetsförhållanden
 2. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
 3. Rekrytering och befordran
 4. Utbildning och övrig kompetensutveckling
 5. Möjligheter att förena föräldraskap med förvärvsarbete
 6. Trakasserier,
 7. Främja en jämn könsfördelning.

Arbetsgången specificeras såhär:

1. Undersök -> 2. Analysera -> 3. Vidta åtgärder -> . Följ upp och utvärdera (och så börja om igen)

Man säger inte heller specifikt att det ska vara en plan, utan kallar det ”ett allmänt krav på skriftlig dokumentation”.

Arbetet kallas för aktiva åtgärder och är det förebyggande och främjande arbetet för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetet ska dokumenteras, och genomföras fortlöpande.

Kravet är detsamma som tidigare att det ska vara minst 25 anställda för att skriftlig dokumentation behövs.

För lönekartläggningen gäller följande

Lönekartläggningen ska precis som tidigare omfatta endast löneskillnader mellan kvinnor och män.

Det nya är att lönekartläggningen också ska göras varje år.

Och dessutom är kravet på antalet anställda sänkt, så att lönekartläggningen ska göras om det är minst 10 anställda.

Att ta fram en plan år 2017

Oavsett när du gjorde din senaste plan så behöver du ta fram en ny plan år 2017, eftersom det nya kravet är att årligen dokumentera arbetet.

Med glada hälsningar på det nya året

Carin Hertnäs

Jämställdhetskonsult

www.jamstalldhetsplan.com

P.S. Vill du läsa den nya lagtexten hittar du den här:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567

Det är i första hand 3:e kapitlet du ska läsa (3 kap. /Kapitlet träder i kraft I:2017-01-01/ Aktiva åtgärder).