Könsfördelning

Könsfördelning: Hur du kan förbättra din arbetsplats

Du som arbetsgivare ska verka för att det blir en jämnare könsfördelning på olika avdelningar och för olika arbeten på arbetsplatsen.

Detta kan du göra genom utbildning, kompetensutveckling och rekrytering.

Det är angett i Diskrimineringslagen.

Könsuppdelad arbetsmarknad

Sverige har en av de mest könsuppdelade arbetsmarknaderna i världen (tillsammans med Finland och de baltiska länderna). Det är också så att vi har en hög andel kvinnor som förvärvsarbetar.

Att kvinnor och män arbetar med olika jobb ses ofta som naturligt. Det förklaras med att kvinnor och män är olika.

Män har tunga jobb för att de är starka och kvinnor har vårdjobb för att de är omhändertagande av naturen menar man då.

Fast många hantverksyrken som män arbetar inom är inte tunga, och många vårdyrken som kvinnor jobbar inom är tunga.

Morgondagens chefer = kvinnor?

Chefsbefattningar har historiskt innahafts av män. Det är män som har haft makt i samhället och män som har haft kapital. Män har haft högre utbildning än kvinnor.

Idag är det annorlunda. Kvinnor har högre betyg än män i genomsnitt, och kvinnor utbildar sig vidare i högre utsträckning än män.

Vinsterna med en jämnare könsfördelning

Blandade grupper är ofta mer eftersträvansvärda

Med blandade arbetsgrupper får du:

 • Högre trivsel, minskad sjukfrånvaro och minskad personalomsättning
 • Större flexibilitet när det gäller att rekrytera personal, du kan rekrytera från båda könen
 • Du motverkar att kvinnor får lägre lön än män

Med fler kvinnor på ledande befattning får du:

 • Lättare att attrahera välutbildade kvinnor
 • Högre trovärdighet hos de anställda, när både kvinnor och män kan ha alla positioner i företaget
 • Större rekryteringsbas till chefsbefattningar vilket gör att du lättare kan hitta bra kompetens

Det är könsfördelningen på olika avdelningar, tjänster och nivåer som är intressant

Till jämställdhetsplanen tittar du på könsfördelningen på arbetsplatsen, på olika avdelningar, på olika tjänster och på olika nivåer.

Ofta finns det kvinnodominerade avdelningar och mansdominerade avdelningar, och kvinnodominerade tjänster och mansdominerade tjänster.

Och hur ser det ut på ledar- och chefsnivåerna? Är det större andel män ju högre upp ni kommer?

Möjlighet till utveckling

Du vill också titta på hur kompetensutveckling och utbildning fördelas mellan könen.

Har kvinnor och män samma förutsättningar att utvecklas på arbetsplatsen?

Hur ser rutiner ut för kompetensutveckling och rekrytering?

Positiv särbehandling men ej kvotering

Du kan välja att använda positiv särbehandling i din rekrytering.

Positiv särbehandling innebär att du kan välja en person av underrepresenterat kön vid en rekrytering så länge som:

 • två personer har lika eller nästan lika meriter. Om det är en stor skillnad mellan personernas meriter är det inte tillåtet med positiv särbehandling.
 • det inte bara är könet som är avgörande (det som kallas kvotering) utan att du gör en helhetsbedömning av de arbetssökandes alla meriter.
 • att du uttalat arbetar med jämställdhet, ange då gärna i jämställdhetsplanen att ni tillämpar positiv särbehandling.

Mer tips om rekrytering får du här.

Går det att förändra?

Det är svårt att trolla. Är könsfördelningen på en utbildning ojämn, så är det i relation till den könsfördelningen ni får jobba.

Det är svårt att säga att ni ska ha 50/50 för en viss tjänst när könsfördelningen på utbildningen är 90/10.

Kanske kan ni sträva efter 80/20 då?

En del arbetsgivare finner det meningsfullt att jobba med unga för att påverka deras yrkesval.

Det kan ske genom besök på skolor, genom att erbjuda studiebesök, praktikplatser, sommarjobb och mentorprogram.

Kommunikation via hemsidan är ett bra medel. Vilka bilder och personer visar ni upp för olika yrkeskategorier? Går det att välja underrepresenterat kön?

Ditt ansvar

Vilka insatser kan du som arbetsgivare göra för att främja en mer jämn könsfördelning?

Kan du göra detta genom att erbjuda dina anställda kompetensutveckling och utbildning?

Skulle arbetsrotation kunna vara ett sätt?

Hur kan du göra vid rekrytering? Kan du särskilt anstränga dig för att få personal av underrepresenterat kön att söka?

När du ska ta fram jämställdhetsplanen så vill du kartlägga könsfördelningen. Det är på så sätt du får svar på vilka åtgärder du behöver genomföra den kommande treårsperioden.

Dessa åtgärder anger du i din jämställdhetsplan.

Kartlägg detta till din plan

Detta är exempel på vad du kan kartlägga:

 • Könsfördelningen: på olika avdeldningar, på olika tjänster och på olika nivåer
 • Hur fördelas kompetensutveckling och utbildning mellan könen?
 • Könsfördelninge på mentorprogram, trainee-program eller liknande
 • Finns det särskilda insatser för kvinnor att få ledande befattningar?

Medarbetarenkät uppdelad på kvinnor och män

Detta är exempel på vad du kan kartlägga genom t.ex. en medarbetarenkät uppdelat på kvinnor och män:

 • Uppfattning om möjligheten att utvecklas på arbetsplatsen
 • Om man har medarbetarsamtal
 • Möjlighet till inflytande
 • Arbetstillfredsställelse

Vad säger lagen?

Diskrimineringslagen säger: ”Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare.”

”När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet efter hand ökar.”

Du kan läsa om andra områden än könsfördelning under Krav på din jämställdhetsplan.

Mer tips och exempel

Med den enkla tre-stegs-guiden får du hjälp med vad du ska kartlägga till din jämställdhetsplan.

Vill du ha exempel på hur du kan formulera dig i din jämställdhetsplan och vad du kan arbeta med inom området könsfördelning så ska du satsa på premium-paketet för din jämställdhetsplan. Då ingår bl.a. två handböcker, flera exempel och en mall för din jämställdhetsplan.