Förbud mot diskriminering

Hur du undviker att anmälas för diskriminering

Här kan du läsa det du behöver veta för att undvika att anmälas för diskriminering. Vet du detta om vad diskrimineringslagen säger om arbetsgivare och diskriminering så kan du arbeta på rätt sätt för att inte riskera att diskriminera.

Den delen av lagen som handlar om förbud mot diskriminering för arbetgivare säger tre saker:

1. Att du som arbetsgivare inte får diskriminera den som hos er:

 • är arbetstagare,
 • gör en förfrågan om eller söker arbete,
 • söker eller fullgör praktik, eller
 • står till förfogande för att utföra eller utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.

Det är OK att frångå det ovanstående genom:

 • särbehandling som föranleds av en egenskap som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna om, vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för befordran, egenskapen på grund av arbetets natur eller det sammanhang där arbetet utförs utgör ett verkligt och avgörande yrkeskrav som har ett berättigat syfte och kravet är lämpligt och nödvändigt för att uppnå syftet,
 • åtgärder som är ett led i strävanden att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och som avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor,
 • tillämpning av åldersgränser för rätt till pensions-, efterlevande- eller invaliditetsförmåner i individuella avtal eller kollektivavtal, eller
 • särbehandling på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

2. Att du som arbetsgivare ska utreda och vidta åtgärder mot trakasserier. Om du som arbetsgivare får reda på att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för trakasserier i samband med arbetet av någon som utför arbete hos er så är du som arbetsgivare skyldig att utreda omständigheterna kring trakasserierna och vidta åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden.

3. Att du som arbetsgivare är skyldig att lämna uppgifter om meriter. Om en arbetssökande inte har anställts, tagits ut till anställningsintervju eller en arbetstagare inte har befordrats så är du som arbetsgivare skyldig att om så begärs lämna ut uppgifter om meriter den som valdes hade.

(Ovanstående är hämtat ur Diskrimineringslag (2008:567), kapitel 2, paragraferna 1-4.)

Vad du behöver veta om diskriminering och trakasserier

I diskrimineringslagen finns definierat de olika begreppen diskriminering och trakasserier. Här är de definitionerna:

 1. direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 2. indirekt diskriminering: att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet
 3. trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder
 4. sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet,
 5. instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon på ett sätt som avses i 1-4 och som lämnas åt någon som står i lydnads- eller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen eller som gentemot denna åtagit sig att fullgöra ett uppdrag.

(Ovanstående är hämtat ur Diskrimineringslag (2008:567), kapitel 1, paragraf 4.)

Hur du undviker vite

Läs vidare om Aktiva åtgärder så att du som arbetsgivare vet hur du kan undvika vite genom handlingsplaner mot diskriminering.