Hur du vet vilka diskrimineringsgrunder som gäller

Tidigare gällde jämställdhetsplanen enbart jämställdhet mellan könen. Alltså bara en diskrimineringsgrund: kön.

Numera ska du omfatta alla sju diskrimineringsgrunder i ditt arbete och i din plan för aktiva åtgärder.

❤️ Plan för aktiva åtgärder i 3 steg (fd Jämställdhetsplan) – Gratis guide 2023

Vilka är då de sju diskrimineringsgrunderna?

Sju diskrimineringsgrunder

Jo det är dessa:

  1. kön: att någon är kvinna eller man
  2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön
  3. etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande
  4. religion eller annan trosuppfattning: religiösa åskådningar som exempelvis kristendom, judendom, hinduism och islam. Och annan trosuppfattning kan vara sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och agnosticism.
  5. funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå
  6. sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning
  7. ålder: uppnådd levnadslängd

Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön.

Diskrimineringslagen är styrande för ditt arbete

Det är Diskrimineringslagen som anger att du som arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder, vilket är benämningen på det förebyggande och främjande arbetet för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen utifrån samtliga diskrimineringsgrunder.

Lagen säger vidare att du som arbetsgivare årligen skriftligen ska dokumentera ditt arbete med aktiva åtgärder.

Läs mer om kraven på planen här.

Det finns stöd du kan ta hjälp av

Vill du dra nytta av stöd för att arbeta fram er plan för aktiva åtgärder?

❤️ Dels erbjuder jag en enkel 3-stegshandledning du kan få gratis.

❤️❤️ Dels har du paketet ”Färdig plan på 7 timmar” med instruktioner, mallar och exempel som gör ditt arbete så mycket enklare.

Och kom ihåg att det alltså gäller att ha med alla sju diskrimineringsgrunder.