Trakasserier

Du som arbetsgivare ska göra vad du kan för att förebygga och förhindra att dina arbetstagare utsätts för trakasserier  utifrån någon av diskrimineringsgrunderna, för sexuella trakasserier eller repressalier.

Det är angett i Diskrimineringslagen.

Vad du som arbetsgivare har för skyldighet

För det här området är det följande som är din skyldighet:

I ditt arbete med aktiva åtgärder (fd jämställdhetsplan) ska du se till att:

  1.  Ni har riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.
  2. Följa upp och utvärdera era riktlinjer och rutiner.

Om du som arbetsgivare får kännedom är du skyldig att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier. Detta gör du i enlighet med diskrimineringslagens krav och de rutiner du satt upp.

❤️ Plan för aktiva åtgärder i 3 steg (fd Jämställdhetsplan) – Gratis guide

Riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier

Syftet med riktlinjerna är att förebygga trakasserier på arbetsplatsen. Här slår du fast att ni inte tolererar trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier på arbetsplatsen.

Du gör också klart vad som händer om någon bryter mot riktlinjerna. Det kan handla om omplacering eller uppsägning.

Rutiner är till för att hantera en akut situation, d.v.s. vad som ska göras när misstanke om trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier uppstår.

Här beskriver du vad en anställd eller chef ska göra om de får höra talas om trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier. Du anger hur detta ska hanteras (utredas etc.), vilka åtgärder som ska göras och hur ni följer upp det.

Trakasserier i din plan för aktiva åtgärder

I din plan för aktiva åtgärder ska du dels hänvisa till era riktlinjer och rutiner mot trakasserier.

Och dels ska du följa upp och utvärdera dem. Känner de anställda till dem? Efterlevs de?

En fråga i en medarbetarenkät kan handla om anställda och chefers kunskap om trakasserier och hur de förhindras.

Har rutinerna använts och hur gick det? Vilka erfarenheter fick vi?

Genom allt detta får du svar på om ni behöver justera något i era riktlinjer och rutiner.

De åtgärderna anger du i er plan.

Omfattas även i området arbetsförhållanden

I området Arbetsförhållanden så är detta med, och detta är exempel på vad du kan kartlägga genom t.ex. en medarbetarenkät:

  • Ifall den anställde känner sig ovärdigt behandlad på grund av kön / religion / etnisk tillhörighet / sexuell läggning / könsidentitet / funktionsförmåga / ålder
  • Ifall den anställde upplever en jargong på arbetsplatsen som är nedsättande mot ett visst kön / religion / etnisk tillhörighet / sexuell läggning / könsidentitet / funktionsförmåga / ålder
  • Ifall den anställde upplever en jargong eller ett beteende som är av sexuell natur
  • Ifall den anställde upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier pga av kön / religion / etnisk tillhörighet / sexuell läggning / könsidentitet / funktionsförmåga / ålder
  • Ifall den anställde upplever sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier

Trakasserier definition

Med trakasserier menas ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Repressalier handlar om att den som utsatts för trakasserier, anmält eller påtalat det eller medverkat i en utredning kring det inte får utsättas för repressalier av arbetsgivaren.

Vad säger lagen?

Diskrimineringslagen säger i 3 kapitlet 6 §:

”Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och sådana repressalier som avses i 2 kap. 18 §.

Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns enligt första stycket. Lag (2016:828).”

Se vidare under krav på aktiva åtgärder för att få veta mer om vad som krävs i ditt arbete med aktiva åtgärder och av din plan.

Mer hjälp?

❤️ Med hjälp av den enkla tre-stegs-guiden får du hjälp att jobba med de aktiva åtgärderna.

Mer stöd och hjälp får du genom det omfattande premium-paketet för dina aktiva åtgärder. Här ingår flera mallar, två handböcker och mycket mer för ditt arbete.

Lycka till med ditt arbete för att förebygga trakasserier.