Lagen

Hur du får koll på vad diskrimineringslagen säger utan att läsa hela lagtexten

När du tar del av den informationen som finns här så får du hjälp att kunna följa de lagkrav som finns för arbetsgivare när det gäller jämställdhet och icke-diskriminering.

Om du saknar denna information finns det risk att ni har svårt att leva upp till lagkraven och ni kan till och med riskera att bli anmälda för diskriminering.

Det är i Diskrimineringslagen som det står skrivet att arbetsgivare ska ha ett arbete för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen utifrån samtliga 7 diskrimineringsgrunder.

Och det är Diskrimineringsombudsmannen (DO) som ser till att lagen efterlevs.

Hur kom Diskrimineringslagen till?

Kanske har du hört talas om JämO och jämställdhetslagen och undrar var de tog vägen?

Då ska jag berätta historien om hur Diskrimineringslagen kom till.

1980 kom Lagen om jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet som lagstadgade att det var förbjudet med könsdiskriminering i arbetslivet.

1992 ersattes den av Jämställdhetslagen som skrevs för att främja både kvinnor och mäns lika rätt i arbetslivet.

Vid sidan om jämställdhetslagen fanns det andra lagar som berörde diskriminering i arbetslivet på andra grunder, t.ex. på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, på grund av funktionsnedsättning, och på grund av sexuell läggning.

Det fanns också olika ombudsmän som skulle se till att lagarna efterlevdes. För jämställdhetslagen fanns Jämställdhetsombudsmannen (JämO) och de andra var Ombudsmannen mot etnisk diskriminering  (DO), Handikappombudsmannen (HO), Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO).

Sedan ville man samla alla lagarna i en lag och alla diskrimineringsombudsmän i en ombudsman för att förenkla det hela.

Så den 1 januari 2009 ersatte Diskrimineringslagen alla de andra lagarna och Diskrimineringsombudsmannen ersatte alla de andra ombudsmännen.

2017 kom nya krav i lagen på jämställdhetsplanen; att den ska omfatta alla 7 diskrimineringsgrunder.

Hur du vet vad lagen handlar om

Diskrimineringslagen handlar om att det är förbjudet att diskriminera människor inom olika områden som t.ex. i arbetslivet, i utbildningsväsendet, inom hälso- och sjukvården, och vid tillhandahållande av varor, tjänster och bostäder.

Det finns flera olika grunder att bli diskriminerad på som är skyddade i lagen. De grunderna är följande:

  • kön: att någon är kvinna eller man
  • könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön
  • etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande
  • religion eller annan trosuppfattning: avser en persons religiösa identitet. Samtliga religiösa utövare omfattas, samt de med icke-religiös livsåskådning
  • funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå
  • sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning
  • ålder: uppnådd levnadslängd

Ovanstående är hämtat ur Diskrimineringslag (2008:567), kapitel 1, paragraf 5.

Hur du vet vad lagen säger om arbetsgivare

De delar av diskrimineringslagen som gäller för arbetslivet kan delas in i två delar, dels en del som heter Förbud mot diskriminering och en del som heter Aktiva åtgärder.

Den delen av lagen som handlar om förbud mot diskriminering, tar upp att det är förbjudet för dig som arbetsgivare att diskriminera arbetstagare, och att du som arbetsgivare är skyldiga att utreda trakasserier. För att veta mer om det och om vad diskriminering och trakasserier är läs vidare här.

I den delen av lagen som handlar om aktiva åtgärder står det skrivet att du som arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet utifrån samtliga diskrimineringsgrunder. Detta arbete ska dokumenteras (f.d. jämställdhetsplan) varje år. Och dessutom ska du göra en lönekartläggning av kvinnors och mäns löner varje år. Läs mer om aktiva åtgärder här.

Hur du får mer kunskap om vad som gäller för arbetsgivare

Genom de här två stegen får du veta mer om vad som gäller för dig som arbetsgivare:

  1. Läs vidare under Förbud mot diskriminering för att undvika att anmälas för diskriminering
  2. Läs vidare under Aktiva åtgärder för att kunna ta fram handlingsplaner mot diskriminering och på så sätt undvika att få vite.

Ditt nästa steg för ditt arbete med aktiva åtgärder

För att du ska komma vidare med ditt arbete med aktiva åtgärder, kan du ta hjälp av min enkla 3-stegsmetod. Då kommer du att få hjälp med att uppfylla kraven i Diskrimineringslagen.

❤️ Vill du jobba med aktiva åtgärder i tre enkla steg som uppfyller diskrimineringslagen.