Krav på aktiva åtgärder

Det som tidigare hette jämställdhetsplan

Det är  Diskrimineringslagen som anger att arbetsgivare årligen skriftligen ska dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder.

Aktiva åtgärder är benämningen på det förebyggande och främjande arbetet för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen utifrån samtliga diskrimineringsgrunder.

Tidigare hette det jämställdhetsplan.

Här kan du läsa om vad som krävs.

Vill du sätta igång direkt?

❤️ Ladda ned den enkla tre-stegshandledningen gratis.

Planen ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder

Det är viktigt att tänka på att ditt arbete och din plan ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder.

Läs om de sju diskrimineringsgrunderna här.

Behöver du ha en ny plan för aktiva åtgärder?

Svara på dessa två frågor för att veta om du behöver ha en ny plan för att främja lika rättigheter och möjligheter:

Fråga 1:

Hade ni minst 25 anställda vid senaste årsskiftet?

Om ja, då ska ni ha en plan för aktiva åtgärder.

Fråga 2:

Är er nuvarande plan 1 år gammal eller mer, eller har ni ingen plan för lika rättigheter (fd jämställdhetsplan) och möjligheter?

Om ja, då är det dags att ta fram en ny. Planen för aktiva åtgärder ska uppdateras varje år.

De 5 kraven du ska uppfylla

De här fem kraven på planen för aktiva åtgärder ska du uppfylla enligt diskrimineringslagen.

Krav 1. Samverkan

I arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivare samverka med arbetstagare (t.ex. med fackliga representanter, eller en arbetsgrupp med representanter från personalen). Läs om samverkan här.

Krav 2. Områden

Det finns fem områden som du ska täcka in i er plan:

  1. Arbetsförhållanden (fysisk och psykosocial arbetsmiljö)
  2. Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
  3. Rekrytering och befordran
  4. Utbildning och övrig kompetensutveckling
  5. Möjligheter att kombinera förvärvsarbete med föräldraskap

Dessa områden ska undersökas utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

Krav 3. Arbetsgång: undersökning, analys och åtgärder

För vart och ett av de här fem områdena ska du skriva tre saker:

  1. Du ska redogöra för hur det ser ut idag på arbetsplatsen. Undersök om det finns risker för diskriminering och repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas rättigheter och möjligheter i verksamheten
  2. Om ni ser risker och hinder ska ni göra en analys av orsaken till upptäckta risker och hinder.
  3. Sätta upp förebyggande och främjande åtgärder eller aktiviteter. Dessa ska vara tidsbestämda och formulerade så att de går att utvärdera och följa upp.

Krav 4. Ytterligare två områden

Förutom de fem områdena som du ska undersöka och analysera finns krav på att täcka in två områden till:

  1. Trakasserier: Du ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Dessa riktlinjer och rutiner ska följas upp och utvärderas.
  2. Könsfördelning: Du ska genom utbildning, annan kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner. De åtgärder som vidtas ska utvärderas och följas upp.

Krav 5. Följ upp och utvärdera förra planen

När den nya planen tas fram, ska ni också redovisa för och utvärdera hur föregående års planerade åtgärder har genomförts. Hur har det gått med de åtgärder som ni skrev där? Fick de avsedd effekt?

Men lönekartläggning då?

Förutom själva jämställdhetsplanen/planen för aktiva åtgärder (d.v.s. den skriftliga dokumentationen av arbetet med aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter) ska ni också ha en skriftlig dokumentation av ert arbete med lönekartläggningen för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

Nästa steg

Nu har du fått koll på de krav som du ska uppfylla i er plan för aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla diskrimineringsgrunderna.

❤️ Med den enkla tre-stegs-guiden får du veta hur du kan göra detta.