Aktiva åtgärder 2023

Hur du undviker vite genom handlingsplan mot diskriminering

Genom den information som finns här får du veta vilket arbete och vilken dokumentation för jämställdhet och mot diskriminering som lagen kräver att du ska ha  (det kallas aktiva åtgärder). Om du inte vet detta riskerar du att få vite om Diskrimineringsombudsmannen granskar er och ni inte uppfyller lagens krav.

Den delen av lagen som gäller dig som arbetsgivare och som handlar om aktiva åtgärder, d.v.s. handlingsplan eller skriftlig dokumentation av ert arbete för jämställdhet och mot diskriminering säger följande:

Hur du ska uppfylla aktiva åtgärder

Du som arbetsgivare ska bedriva ett arbete för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen utifrån samtliga 7 diskrimineringsgrunder.

Detta arbete ska följas upp varje år och dokumenteras skriftligen om ni har minst 25 anställda.

Dessutom ska du göra och dokumentera en lönekartläggning av kvinnors och mäns löner varje år om ni har minst 10 anställda vid senaste årsskiftet.

När ni gör detta arbete ska det göras i samverkan med arbetstagare.

Aktiva åtgärder

11 § I arbetet med aktiva åtgärder ska arbetsgivare och arbetstagare samverka.

Arbetsgång

2 § Arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att

  1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
  2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
  3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
  4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1-3.

3 § Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande.

Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt.

Områden

5 § Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska omfatta
1. arbetsförhållanden,
2. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor,
3. rekrytering och befordran,
4. utbildning och övrig kompetensutveckling, och
5. möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

6 § Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och sådana repressalier som avses i 2 kap. 18 §.

Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns enligt första stycket.

7 § Arbetsgivaren ska genom utbildning, annan kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner.

Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de åtgärder som vidtas enligt första stycket.

Lönekartläggning

I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren varje år kartlägga och analysera

  1. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och
  2. löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt.

Arbetsgivaren ska analysera om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Analysen ska särskilt avse skillnader mellan

  1. kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika,
  2. en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och en grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat, och
  3. en grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och en grupp med arbetstagare som utför arbete som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat men ger högre lön trots att kraven i arbetet bedömts vara lägre

Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer och dess natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som kunskap och färdigheter samt ansvar och ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur ska särskilt arbetsförhållandena beaktas.

(Ovanstående är hämtat ur Diskrimineringslag (2008:567), kapitel 3, paragraferna 1-14.)

Nästa steg för ert arbete med aktiva åtgärder

För att du ska komma igång och få ett bra arbete med aktiva åtgärder, kan du ta hjälp av min enkla 3-stegsmetod. Då får du koll på hur du ska göra detta med aktiva åtgärder.

❤️ Vill du få ett arbete med aktiva åtgärder med tre enkla steg, läs här.